Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden De Roos Interieur BV; versie 21.01

1. Toepassing  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte van De Roos Interieur BV met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Hoevenzavellaan 29 met ondernemingsnummer BE 0415.069.334, hierna ‘de verkoper’ genoemd, evenals op elke bestelling bij haar geplaatst door een klant, hierna ‘de klant’ genoemd, elke andere overeenkomst die door de verkoper met de klant afgesloten wordt inzake verkoop van één of meerdere artikelen die in die offerte, aankoopbestelling of verkoopovereenkomst bepaald worden, inclusief op alle aanvullingen, wijzigingen hiervan en de eventuele bijkomende diensten die hierin voorzien worden. De klant wordt geacht deze voorwaarden aanvaard te hebben door het enkele feit van zijn bestelling en/of ondertekening van de offerte, bestelling en/of overeenkomst. De algemene voorwaarden van de klant zijn niet aan de verkoper tegenstelbaar, ongeachte de naam hiervan en/of ze later al dan niet verschijnen op orderformulieren, orderbevestigingen of andere documenten van de klant, tenzij de verkoper deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

2. Prijzen – Geldigheid offerte en bestelling – Wijzigingen – Annulering

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en steeds inclusief BTW. De prijsopgave slaat uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk wordt omschreven. Foto’s zijn louter illustratief en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Onze offertes zijn 1 maand geldig vanaf offertedatum, of korter indien zo vermeld op de offerte. Bij bestelling zijn onze prijzen 12 maanden geldig vanaf besteldatum. Na deze periode kunnen deze door de verkoper aangepast worden ten gevolge van prijswijzigingen en/of wijzigingen in het gamma doorgevoerd door leveranciers, onderaannemers en/of vervoerders. Wijzigingen in de offerte op verzoek van de klant en/of door verschillen tussen door de klant aangeleverde informatie en informatie door ons vastgesteld bij technische opmeting hebben in principe steeds een prijsaanpassing tot gevolg. Wijzigingen na bestelling: indien de klant maten, specificaties, aantallen en dergelijke wijzigt, zal de verkoper de prijs van de bestelling aanpassen ten gevolge en in toepassing van de door de klant gevraagde wijzigingen. Indien de verkoper de door de klant initieel bestelde artikelen reeds besteld heeft bij haar leverancier(s) en/of in confectie zijn in het atelier van de verkoper of derden, worden alle kosten ten gevolge van de gevraagde wijzigingen aan de klant aangerekend. Artikelen reeds in productie bij de leverancier(s) en/of in confectie kunnen niet gewijzigd worden, en maken desgevallend voorwerp uit van een aanvullende bestelling, dewelke door de klant bijkomend zal worden betaald. Indien de verkoper een technische opmeting bij de klant uitvoert na bestelling, zal hij alle technische, esthetische, functionele wijzigingen, wijzigingen in maatvoering, enz. die in overleg met de klant besproken werden, voorleggen door middel van een schriftelijke opgave van de besproken wijziging(en) en de eventuele prijswijziging(en) ten gevolge hiervan. De verkoper zal op haar beurt de bestelling, al dan niet aangepast aan de besproken wijzigingen, pas effectief uitvoeren na schriftelijke goed- of afkeuring van de besproken wijzigingen. Afkeuring van een gedeelte of het geheel van deze opgave van wijzigingen aan de bestelling kan geenszins aanleiding geven tot annulering van deze bestelling door de klant. Bestellingen kunnen niet geannuleerd worden.

3. Afhaling - Levering – Plaatsing

Tenzij anders bedongen, betreffen de prijzen niet de levering en/of plaatsing van de artikelen. Zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen : alle kosten in verband met levering, transport, plaatsing, huur en/of gebruik van ladderlift, aanvraag en reservering parkeerverbod bij de lokale overheid, schoonmaak en verfraaingswerken. De klant verbindt er zich toe de artikelen af te halen op de overeengekomen datum. De klant kan per aangetekend schrijven gedwongen worden om binnen 15 dagen na verzending hiervan, over te gaan tot afhaling of in ontvangst name van de artikelen. Leverings- en uitvoeringstermijnen opgegeven door de verkoper zijn indicatief en houden een inspanningsverbintenis in voor de verkoper. Het niet naleven van deze termijnen kan geen aanleiding geven tot enig verhaal door de klant op de verkoper. Iedere vertraging te wijten aan overmacht of veroorzaakt door derden geeft aan de verkoper het recht de leverings- en/of uitvoeringstermijn op te schorten gedurende een periode gelijk aan dewelke de overmacht of de fout van derden zal bestaan (hebben). De opgegeven leveringstermijn gaat pas in nadat de verkoper het voorschot van de klant ontvangen heeft, en nadat eventuele wijzigingen bij opmeting nadien schriftelijk geheel of gedeeltelijk goed- of afgekeurd werden. De klant zorgt ervoor dat de plaatser(s) over voldoende vrije ruimte beschikken om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De klant zorgt voor het verplaatsen, afschermen en beschermen van kostbare voorwerpen en meubelen voor aanvang der werken. Alle vertragingen en kosten die de verkoper oploopt door nalatigheid van de klant wordt door de verkoper aan de klant aangerekend aan het geldend variabel tarief van de verkoper. Indien de klant zelf plaatst, verklaart hij hiervoor door afsluiting van de verkoopovereenkomst dat hij alle nodige inlichten en informatie tijdig heeft ontvangen, met inbegrip van aanwijzingen en voorschriften inzake installatie, gebruik en onderhoud. Op verzoek van de klant kunnen wij in ruwbouwfase gordijnrails plaatsen die nadien in opdracht van de klant door derden ingepleisterd kunnen worden. Alle werkzaamheden op het plaatsingsadres met betrekking tot dit type gordijnrails (Technisch en ander advies, evaluatie, opmeten, leveren, uitvullen, plaatsen en afdichten) worden enkel in regie uitgevoerd aan €72,60/u incl.21% BTW, exclusief materiaal en te vermeerderen met een verplaatsingsvergoeding van €0.80/km, per verplaatsing aangerekend heen en terug, te rekenen vanaf de maatschappelijke zetel van de verkoper tot aan het door de klant opgegeven plaatsingsadres of de dichtstbijzijnde parkeergelegenheid. Voor het materiaal wordt door de verkoper een offerte opgesteld waarin hij tevens naar best vermogen een raming opgeeft van de inschatte werktijd en verplaatsingsvergoeding. Deze raming is gebaseerd op de evaluatie ter plaatse door een plaatser die de verkoper hierin adviseert Het is deze plaatser die de werken na bestelling zal uitvoeren. De totale werkelijk gepresteerde tijd kan hierbij sterk beïnvloed worden door het bouwtype, het gebruikte bouwmateriaal, aanwezige ongelijkheden op de ondergrond waarop bevestigd dient te worden, staat van de werf, aantal aanwezige onderaannemers, enz. op het ogenblik van plaatsing, dewelke niet altijd evalueerbaar zijn op het ogenblik van de evaluatie ter plaatse. Na voltooiing van de in de bestelling voorziene werkzaamheden, zal de verkoper aan de klant de werkelijk gepresteerde uren en werkelijke verplaatsingsvergoeding schriftelijk meedelen. Verschil in meer of min ten opzichte van de oorspronkelijke raming wordt verrekend en zal door de verkoper als dusdanig, samen met het bedrag aan bestelde materialen aan de klant gefactureerd worden, dewelke het saldo na aftrek van het reeds betaalde voorschot zal betalen aan de verkoper.

4. Betaling 

Bij bestelling betaalt de klant een voorschot van 50% van het totaalbedrag van de bestelling aan de verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De klant betaalt het saldo na ontvangst van de factuur. De klant kan geen bedrag inhouden als waarborg. Niet-betaling van het voorschot kan door de klant niet aangehaald worden als reden tot annulering van de bestelling, en ontslaat de klant niet van zijn verplichtingen. De facturen zijn contant betaalbaar netto binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van niet-betaling op de vervaldatum, zijn vanaf de vervaldatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verwijlinteresten ad. 12% per jaar (1% per maand) verschuldigd. Indien binnen de 5 werkdagen na ontvangst van een aangetekend schrijven tot aanmaning hieraan geen gevolg gegeven wordt, zullen benevens de verwijlinteresten, tevens het bedrag van iedere achterstallige factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met 15%, met een minimum van 50,00 € per factuur. Onkosten verbonden aan onbetaalde facturen evenals invorderingskosten zijn niet in begrepen in deze forfaitaire schadevergoeding en zijn door de klant afzonderlijk verschuldigd. In geval van eenzijdige verbreking/ontbinding van de overeenkomst door de rechtbank, is de partij die de overeenkomst eenzijdig verbreekt, lastens wie de overeenkomst wordt ontbonden een forfaitaire verbrekingsvergoeding/schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 125,00 € en dit onder het uitdrukkelijk voorbehoud een hogere schadevergoeding te eisen bij bewezen hogere schade. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle nog niet-vervallen facturen onmiddellijk en volledig  opeisbaar. De klant zal nooit gerechtigd zijn om schuldvergelijking toe te passen.

5. Eigendomsvoorbehoud  

Geleverde goederen blijven eigendom van De Roos Interieur bvba tot volledige betaling is  geschied van de verschuldigde hoofdsom, plus eventuele kosten en interesten. De levering  gebeurt evenwel op risico van de klant, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. De klant zal de leverancier verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de klant wordt gehuurd. Desgevallend zal hij de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken, zodat de leverancier hem op zijn eigendomsvoorbehoud kan wijzen. Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of de Verkoper een gegronde vrees heeft dat de klant die verplichtingen niet zal nakomen, is de verkoper zonder enige vorm van ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te halen/te nemen. De klant machtigt onherroepelijk de verkoper om de plaats te betreden waar die goederen zich bevinden en die goederen ook feitelijk terug te halen/te nemen, of indien die aan roerende of onroerende zaken zijn gemonteerd, te demonteren en terug te halen/te nemen.

6. Klachten - Garantie 

Het indienen van een klacht, om welke reden dan ook, zelfs binnen de voorgeschreven vormen en termijnen, ontslaat de klant niet stipt te betalen op de vervaldag. Op straffe van verval van verhaal moet de klant elke niet-conformiteit en/of onvolledigheid van de artikelen bij afhaling, levering en/of plaatsing onmiddellijk melden aan de verkoper per mail, fax of via voorbehoud op het transportdocument, de leverings-, afhaal- of werkbon. Indien de klant geen schriftelijk voorbehoud formuleert, geldt dit van rechtswege als bevestiging van zijnentwege dat de artikelen volledig, conform, gebruiksklaar, vrij van zichtbare gebreken zijn afgehaald, geleverd en, indien van toepassing, volgens de regels van de kunst zijn geplaatst. Elk niet-zichtbaar gebrek dient per aangetekend schrijven gemeld te worden binnen de garantieperiode en binnen de 7 dagen nadat het vermeend gebrek werd ontdekt. Na 6 maanden is de bewijslast van het bestaan van het onzichtbaar gebrek bij afhaling, levering en/of plaatsing ten laste van de klant. Bij normaal gebruik verleent de verkoper aan de klant een garantie van 2 jaar en/of volgens de garantiebepalingen en -termijnen van haar leveranciers van toepassing op het artikel waarop de klacht betrekking heeft, te rekenen na afhaling, levering of plaatsing. Verplaatsingsonkosten en werkuren maken geen voorwerp uit van de garantie. De garantie vervalt van rechtswege o.a. in volgende gevallen: bij aanpassingen door de klant aan de artikelen, verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van de artikelen (o.a. niet conform de handleidingen, gebruiksvoorschriften, e.d.), niet behandelen als een goede huisvader (o.a. inzake onderhoud, blootstellingen aan externe en/of extreme omstandigheden, licht, vocht, warmte, e.d.), e.d. De verkoper is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade (zoals winstderving) ten gevolge van gebreken, mingenot, of slecht functioneren van de artikelen, en is evenmin aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade voortvloeiend uit het uitvoeren van herstellingen of vervangingen van het geheel of onderdelen, tenzij in geval van zware of opzettelijke fout van de verkoper. De aansprakelijkheid van de verkoper is in de gevallen waarin deze niet expliciet of impliciet contractueel is uitgesloten, beperkt tot materiële schade aan eigendommen van de klant en van derden, hun lichamelijke schade, welke rechtstreeks het gevolg is van zware of opzettelijke fout door de verkoper begaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst, met een maximum van hetgeen door de verzekering van de verkoper wordt gedekt.

7. Overmacht

In geval van overmacht (wijzigingen, fouten en/of vertraging bij een leverancier van de verkoper, fout van derden, storm-, brand- en/of waterschade, ontploffing, stroomstoring, staking, lock-out, externe overheidsmaatregelen, schaarste, e.d.) zal de bestelling, levering en/of plaatsing worden uitgesteld voor het desbetreffende gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding, terugbetaling of creditering. De verkoper zal de klant zo spoedig als mogelijk van dergelijke omstandigheden op de hoogte brengen.

8. Bevoegdheid

Gebeurlijke geschillen worden volgens Belgisch recht beslecht, waarbij enkel de vredegerechten en rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd zijn.

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x